Toán Lớp 5: Tính bằng cách thuận tiện a, 6,15 : 0,5 + 6,15 : 0,2 + 3 x 6,15 b, 3 giờ 25 phút x 4 + 1 giờ 35 phút x 4 c, 6,25 + 8,75 + 3,75 + 1,25 d

Toán Lớp 5: Tính bằng cách thuận tiện
a, 6,15 : 0,5 + 6,15 : 0,2 + 3 x 6,15
b, 3 giờ 25 phút x 4 + 1 giờ 35 phút x 4
c, 6,25 + 8,75 + 3,75 + 1,25
d, 0,215 x 74,24 + 25,76 x 0,215 + 18,5
e, 3/7 : 11/5 + 4/7 : 11/5
f, 7,15 : 0,5 + 7,15 x 9 – 7,15
cứu em ! em gái em hỏi mà em đang học zoom ạ !!

TRẢ LỜI

 1. a ) 6,15 : 0,5 + 6,15 : 0,2 + 3 × 6,15
  = 6,15 × 2 + 6,15 × 5 + 3 × 6,15
  = 6,15 × ( 2 + 5 + 3 )
  = 6,15 × 10
  = 61,5
  text{b ) 3 giờ 25 phút × 4 + 1 giờ 35 phút × 4}
  text{= ( 3 giờ 25 phút + 1 giờ 35 phút ) × 4}
  text{= 5 giờ × 4}
  text{= 20 giờ}
  c ) 6,25 + 8,75 + 3,75 + 1,25
  = ( 6,25 + 3,75 ) + ( 8,75 + 1,25 )
  = 10 + 10
  = 20
  d ) 0,215 × 74,24 + 25,76 × 0,215 + 18,5
  = ( 74,24 + 25,76 ) × 0,215 + 18,5
  = 100 × 0,215 + 18,5
  = 21,5 + 18,5
  = 40
  e ) 3/7 : 11/5 + 4/7 : 11/5
  = ( 3/7 + 4/7 ) : 11/5
  = 7/7 : 11/5
  = 1 × 5/11
  = 5/11
  f ) 7,15 : 0,5 + 7,15 × 9 – 7,15
  = 7,15 × 2 + 7,15 × 9 – 7,15 × 1
  = 7,15 × ( 2 + 9 – 1 )
  = 7,15 × 10
  = 71,5
  #dtkc

  Trả lời
 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  a, 6,15 : 0,5 + 6,15 : 0,2 + 3 x 6,15
  = 6,15 x 2 + 6,15 x 5 + 3 x 6,15
  = 6,15 x (2 + 5 + 3)
  = 6,15 x 10
  = 61,5.
  b, 3 giờ 25 phút x 4 + 1 giờ 35 phút x 4
  = 4 x (3 giờ 25 phút + 1 giờ 35 phút)
  = 4 x 5 giờ
  = 20 giờ.
  c, 6,25 + 8,75 + 3,75 + 1,25
  = (6,25 + 1,25) + (8,75 + 3,75)
  = 10 + 10
  = 20.
  d, 0,215 x 74,24 + 25,76 x 0,215 + 18,5
  = 0,215 x (74,24 + 25,76) + 18,5
  = 0,215 x 100 + 18,5
  = 21,5 + 18,5
  = 40.
  e, 3/7 : 11/5 + 4/7 : 11/5
  = (3/7 + 4/7) : 11/5
  = 7/7 : 11/5
  = 1 : 11/5
  = 5/11
  f, 7,15 : 0,5 + 7,15 x 9 – 7,15
  = 7,15 x 2 + 7,15 x 9 – 7,15 x 1
  = 7, 15 x (2 + 9 – 1)
  = 7,15 x 10
  = 71,5.

  Trả lời

Viết một bình luận