Toán Lớp 8: cho hinh binh hanh ABCD . Duong thang qua D cat AB o M , cat BC o N , cat AC o I , chung minh a) AM/AB=CB/CN=DM/DN. b) ID.ID=IM.IN

Toán Lớp 8: cho hinh binh hanh ABCD . Duong thang qua D cat AB o M , cat BC o N , cat AC o I , chung minh a) AM/AB=CB/CN=DM/DN. b) ID.ID=IM.IN

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   a, Theo Vi-et ta có:
  AM║DC ⇒$\frac{AM}{DC}$ =$\frac{AI}{CI}$
  ⇒$\frac{AM}{AB}$ =$\frac{AI}{CI}$ (1)
  BM║DC ⇒$\frac{MN}{DN}$ =$\frac{BN}{CN}$ 
  ⇒1-$\frac{MN}{DN}$ =1-$\frac{BN}{CN}$ 
  ⇔$\frac{DM}{DN}$ =$\frac{CB}{CN}$ (2)
  AD║CN ⇒$\frac{AD}{DN}$ =$\frac{AI}{CI}$ 
  ⇒$\frac{CB}{CN}$ =$\frac{AI}{CI}$ (3)
  Từ(1);(2);(3) ⇒$\frac{AM}{AB}$=$\frac{DM}{DN}$ =$\frac{CB}{CN}$
  b, AM║DC ⇒$\frac{AM}{DC}$ =$\frac{IM}{ID}$ (*)
  AD║CN ⇒$\frac{AD}{DN}$ =$\frac{ID}{IN}$ (**)
  Từ (*);(**) ⇒$\frac{IM}{ID}$=$\frac{ID}{IN}$
  ⇒ID²=IM·IN

  Trả lời

Viết một bình luận