Toán Lớp 6: x + 5/1.2 + 10/2.4 + 15/4.7 + 20/7.11 + 25/11.16 = 1 GIÚP MÌNH VỚI

Toán Lớp 6: x + 5/1.2 + 10/2.4 + 15/4.7 + 20/7.11 + 25/11.16 = 1
GIÚP MÌNH VỚI

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  x + 5/1.2 + 10/2.4 + 15/4.7 + 20/7.11 + 25/11.16 = 1 
  x+(5/1.2 + 10/2.4 + 15/4.7 + 20/7.11 + 25/11.16)=1
  x+5(1/1.2+2/2.4+3/4.7+4/7.11+5/11.16)=1
  x+5[(1/1)-(1/2)+(1/2)-(1/4)+(1/4)-(1/7)+…+(1/11)-(1/16)]=1
  x+5[(1/1)-(1/16)]=1
  x+5.(15/16)=1
  x+75/16=1
  x=1-75/16
  x=-59/16

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  x = -59/16
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  x + 5/(1.2) + 10/(2.4) + 15/(4.7) + 20/(7.11) + 25/(11.16) = 1
  ⇔ x + 5 . 1/(1.2) + 5 . 2/(2.4) + 5 . 3/(4.7) + 5 . 4/(7.11) + 5 . 5/(11.16)=1
  ⇔ x + 5 . [1/(1.2) + 2/(2.4) + 3/(4.7) +  4/(7.11) + 5/(11.16)] = 1
  ⇔ x + 5 ( 1/1 – 1/2 + 1/2 – 1/4 + 1/4 – 1/7 + 1/7 – 1/11 + 1/11 – 1/16) = 1
  ⇔ x + 75/16 = 1
  ⇔ x = -59/16

  Trả lời

Viết một bình luận