Toán Lớp 7: Bài 17: Chọn câu phát biểu đúng trong các câu sau: a) Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau. b) Hai góc bằng nhau mà chung đỉnh thì đối đỉnh.

Toán Lớp 7: Bài 17: Chọn câu phát biểu đúng trong các câu sau:
a) Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.
b) Hai góc bằng nhau mà chung đỉnh thì đối đỉnh.
c) Nếu hai góc kề bù nhau thì hai tia phân giác của chúng vuông góc với nhau.
d) Nếu hai đường thẳng cắt một đường thẳng thứ ba thì hai góc so le trong bằng nhau.

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:A vói D nha
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:a) Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.
  d) Nếu hai đường thẳng cắt một đường thẳng thứ ba thì hai góc so le trong bằng nhau 

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Bài 17: Chọn câu phát biểu đúng trong các câu sau:
  a) Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.
  b) Hai góc bằng nhau mà chung đỉnh thì đối đỉnh.
  c) Nếu hai góc kề bù nhau thì hai tia phân giác của chúng vuông góc với nhau.
  d) Nếu hai đường thẳng cắt một đường thẳng thứ ba thì hai góc so le trong bằng nhau.

  Trả lời

Viết một bình luận