Toán Lớp 6: 2015.(2015-1).(2015-2).(2015-3)…(2015-k)với k thuộc N và tích trên có đúng 2016 là thừa số

Toán Lớp 6: 2015.(2015-1).(2015-2).(2015-3)…(2015-k)với k thuộc N và tích trên có đúng 2016 là thừa số

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Ta có: ST 2 = 2015 – 1
             ST 3 =2015 – 2
             ST 4 =2015 – 3
             . . . . . . 
  ⇒ Quy luật: ST n = 2015 – (n-1)
  ⇒ ST 2016 = 2015 – 2015
  Mà ST 2016 = 2015 -k 
  ⇒2015 – k =2015-2015=0
  Vì trong tích trên có thừa số 0
  2015.(2015-1).(2015-2).(2015-3)…(2015-k)=0

  Trả lời
 2. 2015.(2015-1).(2015-2).(2015-3)…(2015-k)
  Nhận thấy quy luật: 
  Số trừ của nhân tử thứ hai là 1
  Số trừ của nhân tử thứ ba là 2
  Số trừ của nhân tử thứ tư là 3
  (2015-k) là nhân tử thứ 2016
  Theo quy luật ,⇒ Số trừ của nhân tử thứ 2016 là 2015
  =2015.(2015-1).(2015-2).(2015-3)…(2015-2015)
  =2015.(2015-1).(2015-2).(2015-3)…0
  =0

  Trả lời

Viết một bình luận