Toán Lớp 10: Cho $\Delta ABC$ và các điểm $P$, $Q$ thỏa mãn: $3\vec{PC}+\vec{PB}=\vec{0}$, $4\vec{QA}+3\vec{QC}+\vec{QB}=\vec{0}$. Chứng minh $A$, $

Toán Lớp 10: Cho $\Delta ABC$ và các điểm $P$, $Q$ thỏa mãn: $3\vec{PC}+\vec{PB}=\vec{0}$, $4\vec{QA}+3\vec{QC}+\vec{QB}=\vec{0}$. Chứng minh $A$, $P$, $Q$ thẳng hàng và $Q$ là trung điểm $AP$

TRẢ LỜI

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  4QA+3QC+QB=0
  ⇔ 4QA+3QP+3PC+QP+PB=0
  ⇔4(QA+QP)+3PC+PB=0 mà theo giả thiết ta có: 3PC+PB=0
  ⇒QA+QP=0 ⇒ A,P,Q thẳng hàng và Q là trung điểm AP

  Trả lời

Viết một bình luận