Toán Lớp 9: 3/x+1 – 2 y = -1 và 5/ x+1 + 3y = 11 tìm x

Toán Lớp 9: 3/x+1 – 2 y = -1
và 5/ x+1 + 3y = 11
tìm x

TRẢ LỜI

 1. Đặt $\dfrac{1}{x+1}=a$ $(x \neq -1)$
  Hệ phương trình trở thành :
  $\left\{ \begin{matrix}3a-2y=-1\\5a+3y=11\end{matrix} \right. ↔ \left\{ \begin{matrix}a=1\\y=2\end{matrix} \right.$
  $→\dfrac{1}{x+1}=1$
  $↔x=0$
  Vậy $x=0$

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   x = 0
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Gọi 1/(x+1) = a 
  Ta có : 
  $\left \{ {{3a – 2y = -1} \atop {5a + 3y = 11}} \right.$
  ⇔ $\left \{ {{9a – 6y = -3} \atop {10a + 6y = 22}} \right.$
  ⇒ 9a + 10a = -3 + 22
  ⇔ 19a = 19
  ⇔ a = 1
  ⇒ 1/(x+1) =1
  ⇒ x = 0 

  Trả lời

Viết một bình luận