Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 9: Hàm số nào sau đây là hàm số bậc nhất? Xác định hệ số a, b của hàm số bậc nhất a)y = 3/x+5 b) y=20 c) y=-2x+4 d) y = 3x + x^2

Toán Lớp 9: Hàm số nào sau đây là hàm số bậc nhất? Xác định hệ số a, b của hàm số bậc nhất
a)y = 3/x+5
b) y=20
c) y=-2x+4
d) y = 3x + x^2

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
  Hàm số nào sau đây là hàm số bậc nhất? Xác định hệ số a, b của hàm số bậc nhất
  a)y = 3/x+5
  b) y=20
  c) y=-2x+4 -> hàm số bậc nhất
  d) y = 3x + x^2
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   hệ số là a = -2 , b = 4

 2. Hàm số bậc nhất là hàm số có dạng: y=ax+b (a$\neq$0)
  -> C – y=-2x+4 là hàm số bậc nhất
  Hệ số: a=-2; b=4
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )