Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 8: Cho tam giác ABC vuông tại A. D,E lần lượt là trung điểm của AB và AC. Trên tia đối của DE lấy điểm F sao cho DF=DE a) Chứng minh tứ gi

Toán Lớp 8: Cho tam giác ABC vuông tại A. D,E lần lượt là trung điểm của AB và AC. Trên tia đối của DE lấy điểm F sao cho DF=DE
a) Chứng minh tứ giác ACEF là hình bình hành
b) Chứng minh tứ giặc AEBF là hình thoi
c) CF cắt AE và AB lần lượt tại M và K. Tia DM cắt AC tại N. Chứng minh tứ giác ADEN là hình chữ nhật
d) Chứng minh KB=4KD

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Thảo