Toán Lớp 4: 24÷y+26÷y=5 93÷y-12÷y=9 1242÷y×16=864

Toán Lớp 4: 24÷y+26÷y=5
93÷y-12÷y=9
1242÷y×16=864

0 bình luận về “Toán Lớp 4: 24÷y+26÷y=5 93÷y-12÷y=9 1242÷y×16=864”

 1. The answer
  24 ÷ y + 26 ÷ y = 5
  (24 + 16) ÷ y = 5
  50 ÷ y = 5
  y = 50 ÷ 5 
  y = 10
  93 ÷ y – 12 ÷ y = 9
  (93 – 12) ÷ y = 9 
  81 ÷ y = 9 
  y = 81 ÷ 9 
  y = 9
  1242 ÷ y × 16 = 864
  1242 ÷ y = 864 ÷ 16
  1242 ÷ y = 54
  y = 1242 ÷ 54
  y = 23
  #vananh

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
   24 : y + 26 : y = 5
    ( 24 + 26 ) : y = 5
      50 : y = 5
            y = 50 : 5
            y = 10
  93 : y – 12 : y = 9
  ( 93 – 12 ) : y = 9
    81 : y = 9
          y = 81 : 9
          y = 9
  1242 : y × 16 = 864
  1242 : y          = 864 : 16
  1242 : y          = 54
             y          = 1242 : 54
             y          = 23

Viết một bình luận