Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 9: Giúp với em cần gấp huhu Bài 15: Cho đường thẳng y = (1-4m)x + (m-2) (d). Tìm giá trị m để c. (d) cắt trục hoành tại điểm có hoành độ

Toán Lớp 9: Giúp với em cần gấp huhu
Bài 15: Cho đường thẳng y = (1-4m)x + (m-2) (d). Tìm giá trị m để
c. (d) cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 2.
d. (d) song song với đường thẳng y = 2x + 3

Comments ( 2 )

 1. a,trục ox tạo với (d) góc nhọn khi 1−4m>0⇔m<14
  trục ox tạo với (d) gốc từ khi 1−4m<0⇔m>14
  b,đường thẳng (d) cắt trục tung tại một điểm bằng 3/2⇒x=0,y=32
  hàm số trở thành 

 2. Giải đáp:
   c, m=0
   d, m=$\frac{-1}{4}$ 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  c, vì (d) cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 2 nên x=2,y=0
  Thay vào (d) ta được: 0=(1-4m).2+(m-2)
                                 ⇔0=2-8m+m-2
                                 ⇔0=-7m
                                  ⇒m=0
  d, (d) song song với đường thẳng y=2x+3
  ⇒$\left \{ {{1-4m=2} \atop {m-2$\neq$ 3}} \right.$ 
  ⇒$\left \{ {{m=$\frac{-1}{4}$ } \atop {m$\neq5$ }} \right.$ 
  Vậy m=$\frac{-1}{4}$ thì (d) song song với đường thẳng y=2x+3
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )