Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 9: Giúp mik bài này vs cho ΔABC : ∠A = 90 độ, đường cao AH. Biết AB=3cm, HC = 3,2 cm. Tính HB,HC=?

Toán Lớp 9: Giúp mik bài này vs
cho ΔABC : ∠A = 90 độ, đường cao AH. Biết AB=3cm, HC = 3,2 cm. Tính HB,HC=?

Comments ( 2 )

 1. Theo hệ thức lượng:
  $AB^2=BH.BC=(BC-HC).BC$
  $\to 3^2=(BC-3,2).BC$
  $\to BC^2-3,2BC-9=0$
  $\to BC=5$ (do $BC>0$)
  Vậy $HC=3,2(cm); HB=5-3,2=1,8(cm)$

 2. Giải đáp:
   $1,8cm$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Xét $ΔABC$ vuông tại $A$
  $AB^2=BH.BC$ ( hệ thức lượng )
  $⇔3^2=(BC-CH).BC$
  $⇔BC^2-3,2BC-9=0$
  $⇔BC=5cm(n),BC=-1,8cm(l)$
  $⇒BC=HC+BH$
  $⇔BH=BC-HC$
  $⇔BH=5-3,2=1,8cm$

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )