Toán Lớp 9: Giải PT trùng phương: 1. 3x^4 – 10x +7 = 0 2. 2x^4 – 3x ² = 4x ² – 5 3. 2x^4 – 6x ² – 8 = 0 . Thank you!

Toán Lớp 9: Giải PT trùng phương:
1. 3x^4 – 10x +7 = 0
2. 2x^4 – 3x ² = 4x ² – 5
3. 2x^4 – 6x ² – 8 = 0 . Thank you!

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp + giải thích các bước giải:
  1. 3x^4-10x^2+7=0
  Đặt x^2=a>=0, phương trình trở thành:
  3a^2-10a+7=0
  ->3a^2-3a-7a+7=0
  ->3a(a-1)-7(a-1)=0
  ->(3a-7)(a-1)=0
  ->\(\left[ \begin{array}{l}a=\dfrac{7}{3}\\a=1\end{array} \right.\) 
  ->\(\left[ \begin{array}{l}x^2=\dfrac{7}{3}\\x^2=1\end{array} \right.\) 
  ->\(\left[ \begin{array}{l}x=\pm\dfrac{\sqrt{21}}{3}\\x=\pm1\end{array} \right.\) 
  2. 2x^4-3x^2=4x^2-5
  ->2x^4-7x^2+5=0
  Đặt x^2=a>=0, phương trình trở thành:
  2a^2-7a+5=0
  ->2a^2-2a-5a+5=0
  ->2a(a-1)-5(a-1)=0
  ->(2a-5)(a-1)=0
  ->\(\left[ \begin{array}{l}a=\dfrac{5}{2}\\a=1\end{array} \right.\) 
  ->\(\left[ \begin{array}{l}x^2=\dfrac{5}{2}\\x^2=1\end{array} \right.\) 
  ->\(\left[ \begin{array}{l}x=\pm\dfrac{\sqrt{10}}{2}\\x=\pm1\end{array} \right.\) 
  3. 2x^4-6x^2-8=0
  Đặt x^2=a>=0, phương trình trở thành:
  2a^2-6a-8=0
  ->2a^2+2a-8a-8=0
  ->2a(a+1)-8(a+1)=0
  ->(2a-8)(a+1)=0
  ->(a-4)(a+1)=0
  ->\(\left[ \begin{array}{l}a=4\\a=-1(KTM)\end{array} \right.\) 
  ->x^2=4
  ->x=\pm 2

  Trả lời

Viết một bình luận