Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 9: Giải phương trình sau bằng cách đưa về phương trình tích x^2+5x-6=0 Giúp mình với ????

Toán Lớp 9: Giải phương trình sau bằng cách đưa về phương trình tích
x^2+5x-6=0
Giúp mình với ????

Comments ( 2 )

 1. x^2+5x-6=0
  <=>x^2+6x-x-6=0
  <=>x(x+6)-(x+6)=0
  <=>(x+6)(x-1)=0
  <=>[(x+6=0),(x-1=0):}
  <=>[(x=-6),(x=1):}
  Vậy x=-6;x=1
   

 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
  x^2 + 5x – 6 =0
  ↔ x^2 + 6x – x – 6 = 0
  ↔ x(x + 6) – (x + 6) = 0
  ↔ (x – 1)(x + 6) = 0
  ↔ \(\left[ \begin{array}{l}x=1\\x=-6\end{array} \right.\) 
  Vậy \(\left[ \begin{array}{l}x=1\\x=-6\end{array} \right.\) 
  text(#Kakaseto)

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About An Kim