Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: x/y = 9/7 ; y/z = 7/3 và x-y+z = -15

Toán Lớp 7: x/y = 9/7 ; y/z = 7/3 và x-y+z = -15

Comments ( 2 )

 1. x/y=9/7=>x/9=y/7(1)
  y/z=7/3=>y/7=z/3(2)
  (1)(2)=>x/9=y/7=z/3
  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có:
  x/9=y/7=z/3=(x-y+z)/(9-7+3)=(-15)/5=-3
  Do đó:
  x/9=-3<=>x=(-3).9<=>x=-27
  y/7=-3<=>y=(-3).7<=>y=-21
  z/3=-3<=>z=(-3).3<=>z=-9
  Vậy (x;y;z)=(-27;-21;-9)
  #LHuy
  $@Tr$ 
   

 2. Giải đáp:
  ⇒ x, y, z lần lượt là -27; -21; -9
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  text{Theo đề bài, ta có:}
  x/y = 9/7  ⇒ x/9 = y/7
  y/z = 7/3 ⇒ y/7 = z/3
  ⇒ x/9 = y/7 = z/3
  text{Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:}
  x/9 = y/7 = z/3 = \frac{x-y+z}{9-7+3} = \frac{-15}{5} = -3
  text{Do đó:}
  x/9 = -3 ⇒ x = (-3) . 9 = -27
  y/7 = -3 ⇒ y = (-3) . 7 = -21
  z/3 = -3 ⇒ z = (-3) . 3 = -9
  text{Vậy x, y, z lần lượt là -27; -21; -9}

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Tùy Linh