Toán Lớp 9: giải phương trình: $(x^2+1)(2x^2-3\sqrt{x^2+x+1}+4)=1-x$

Toán Lớp 9: giải phương trình:
$(x^2+1)(2x^2-3\sqrt{x^2+x+1}+4)=1-x$

0 bình luận về “Toán Lớp 9: giải phương trình: $(x^2+1)(2x^2-3\sqrt{x^2+x+1}+4)=1-x$”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Đặt $ : a = x^{2} + 1 >= 1; b = \sqrt{x^{2} + x + 1} > 0$
  $ => 2x^{2} + 4 = 2a + 2; a + x = b^{2}$
  $ PT <=> a(2a – 3b + 2) = 1 – x$
  $ <=> 2a^{2} – 3ab + 2a + x – 1 = 0$
  $ <=> 2a^{2} – 3ab + a + b^{2} – 1 = 0$
  $ <=> (2a – b – 1)(a – b + 1) = 0$
  – TH1 $ : 2a – 1 = b <=> 2x^{2} + 1 = b$
  $ <=> 4x^{4} + 4x^{2} + 1 = x^{2} + x + 1$
  $ <=> x(4x^{3} + 3x – 1) = 0 (*)$
  Cậu tự giải PT nẩy bằng CASIO vì nghiệm xấu
  – TH2 $ : a + 1 = b <=> x^{2} + 2 = b$
  $ <=> x^{4} + 4x^{2} + 4 = x^{2} + x + 1$
  $ <=> (x^{2} + 1)^{2} + 2x^{2} – x + 2 = 0 (VN)$
  KL : Nghiệm của PT đã cho là nghiệm của $(*)$

  Trả lời

Viết một bình luận