Toán Lớp 7: 1.Trong đợt ủng hộ người bị cách ly do dịch bệnh covid -19 , huyện A đã huy động được 2400 kg bao gồm cả gạo và rau xanh . Biết rằng kh

Toán Lớp 7: 1.Trong đợt ủng hộ người bị cách ly do dịch bệnh covid -19 , huyện A đã huy động được 2400 kg bao gồm cả gạo và rau xanh . Biết rằng khối lượng gạo và rau xanh lần lượt tỉ lệ với 6 và 2. Hỏi huyện A đã huy động được bao nhiêu kg gạo và bao nhiêu kg rau xanh
cho hàm số y=f(x)=2/3 x+5
a)tính f(0);f(-3)
b)tìm giá trị của x tương ứng với y=6

0 bình luận về “Toán Lớp 7: 1.Trong đợt ủng hộ người bị cách ly do dịch bệnh covid -19 , huyện A đã huy động được 2400 kg bao gồm cả gạo và rau xanh . Biết rằng kh”

 1. 1.gọi số gạo là a, rau xanh là b .theo đề bài ta có 
  a/6 = b/2 = a+b/6+2 = 2400/8 = 300
  huyện A đã huy động số gạo là : 300.6=1800 ( kg )
                                      sô rau xanh là : 300.2=600 ( kg )
                                                 Đ/S: 
  2.
  a, +) với f(x)=f(0)
          y= 2/3.0+5=5
      +) với f(x)=f(-3)
          y= 2/3.-3 + 5=3
  b, ta có : 2/3 x + 5 = 6
                2/3x         = 6-5 = 1
                     x          = 1: 2/3 = 3/2

 2. Câu 1:
  Gọi x,y (x, y in N^**) lần lượt là khối lượng gạo và rau xanh.
  Vì huyện A đã huy động được 2400 kg bao gồm cả gạo và rau xanh và khối lượng gạo và rau xanh lần lượt tỉ lệ với 6 và 2 nên:
  x/6=y/2 x+y=2400
  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có:
  x/6=y/2=(x+y)/(6+2)=2400/8=300
  Do đó:
  x/6=300->x=300.6=1800 (TMĐK)
  y/2=300->y=300.2=600 (TMĐK)
  Vậy khối lượng gạo và rau xanh lần lượt là: 1800kg; 600kg
  Câu 2:
  a)
  Ta có:
  y=f(x)=2/3 x+5
  Do đó:
  +)f(0)=2/3  .0+5=0+5=5
  +)f(-3)=2/3 .(-3) +5=-2+5=3
  b)
  Ta có:
  y=f(x)=2/3 x+5
  Mà y=6
  ->2/3 x+5=6
  ->2/3 x=1
  ->x=1:2/3
  ->x=3/2
  Giá trị của x tương ứng với y=6 là: 3/2 

Viết một bình luận