Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 9: Đường thẳng đi qua A(0;4) và vuông góc với đường thẳng y = $\frac{1}{3}$x – $\frac{7}{3}$ có phương trình là gì?

Toán Lớp 9: Đường thẳng đi qua A(0;4) và vuông góc với đường thẳng y = $\frac{1}{3}$x – $\frac{7}{3}$ có phương trình là gì?

Comments ( 2 )

 1. Hai đường thẳng vuông góc với nhau khi a.a’=-1
  -> a.$\frac{1}{3}$ = -1
  -> a = -3
  Đường thẳng đi qua A(0;4) -> x=0 và y=4
  -> 4 = 3.0 + b
  -> b = 4
  Vậy phương trình có dạng: y=-3x=4
   

 2. Giải đáp:
  y = -3x+4
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi đường thẳng cần tìm là: y=ax + b   (d)
  (d) qua A(0;4) nên: a.0+b=4=>b=4
  (d) vuông góc y=1/3x-7/3 nên: a. 1/3=-1=>a=-3 
  Vậy (d): y=-3x+4

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Phương