Toán Lớp 6: Bài 5: Nhiệt độ ở Thủ đô Ôttađa ( tại Canada) lúc 7 giờ là −40C , đến 10 giờ tăng thêm 60C . Nhiệt độ ở Ôttađa lúc 10 giờ là bao nhiêu?

Toán Lớp 6: Bài 5: Nhiệt độ ở Thủ đô Ôttađa ( tại Canada) lúc 7 giờ là −40C , đến 10 giờ tăng thêm 60C . Nhiệt độ ở
Ôttađa lúc 10 giờ là bao nhiêu?
-giúp mik đi ạ-

TRẢ LỜI

Viết một bình luận