Toán Lớp 5: một khu đất hình chữ nhật có chu vi 128 m . chiều rộng bằng 60% chiều dài . người ta để 30% diện tích khu đất là nhà , 50 % trồng cây ă

Toán Lớp 5: một khu đất hình chữ nhật có chu vi 128 m . chiều rộng bằng 60% chiều dài . người ta để 30% diện tích khu đất là nhà , 50 % trồng cây ăn qủa . còn lại là diện tích đất trồng hoa . tìm diện tích đất trồng hoa

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Đổi: 60% = 60/100= 3/5
   Nửa chu vi mảnh đất hình chữ nhật là:
          128:2=64 (m)
  Gọi chiều rộng mảnh đất là 3 phần bằng nhau vậy chiều dài mảnh đất sẽ là 5 phần bằng nhau như thế.
  Ta có sơ đồ :
  Chiều rộng : |—-|—-|—-|
  Chiều dài :    |—-|—-|—-|—-|—-|
  Tổng 64 m
  Tổng số phần bằng nhau là:
  3+5=8 (phần)
  Chiều rộng mảnh đất hình chữ nhật là:
  64:8×3=24 (m)
  Chiều dài mảnh đất hình chữ nhật là:
  64-24=40 (m)
  Diện tích mảnh đất hình chữ nhật là:
  24×40=960 (m^2)
  Diện tích phần đất để làm nhà là:
  960:100×30=288 (m^2)
  Diện tích phần để đất trồng cây ăn quả là:
  960:100×50=480 (m²)
  Diện tích phần đất để trồng hoa là :
  960-(288+480)=192 (m²)
                               Đáp số : 192 m^2
  Vậy diện tích đất trồng hoa là : 192 m^2

  Trả lời
 2.                     Giải
    Đổi : 60% = 60/100 = 3/5
    Nửa chu vi mảnh đất hình chữ nhật là :
           128 : 2 = 64 ( m )
   Chiều rộng mảnh đất hình chữ nhật là :
         64 : [ 3 + 5 ] × 3 = 24 (m)
  Chiều dài mảnh đất hình chữ nhật là :
           64 – 24 = 40 (m)
  Diện tích mảnh đất hình chữ nhật là :
        24 × 40 = 960 (m²)
   Diện tích phần đất để trồng hoa là :
       960 : 100 × [ 100 – 30 – 80 ] = 288 ( m² )
                  Đáp số : 288 m² 
   

  Trả lời

Viết một bình luận