Toán Lớp 7: Bài 1: Cho đa thức f(x) = ax3 + 2bx2 + 3cx + 4d, (a ≠ 0) với a, b, c, d là các số nguyên. Chứng minh không thể tồn tại f(7) = 72 và f(3

Toán Lớp 7: Bài 1: Cho đa thức f(x) = ax3 + 2bx2 + 3cx + 4d, (a ≠ 0) với a, b, c, d là các số nguyên. Chứng minh không thể tồn tại f(7) = 72 và f(3) = 42.

TRẢ LỜI

 1. Bài 1:

  Có f(7) = 343a + 98b + 21c + 4d = 72

  f(3) = 27a + 18b + 9c + 4d = 42

  f(7) – f(3) = 316a + 80b + 12c = 30

  Suy ra 4(79a + 20b + 3c) = 30 hay 79a + 20b + 3c = 30/4

  Mà a, b, c là các số nguyên nên 79a + 20b + 3c cũng là số nguyên

  Vậy không tồn tại các số nguyên a, b, c, d để đồng thời xảy ra f(7) = 72 và f(3) = 42

  Trả lời

Viết một bình luận