Toán Lớp 5: Tính giá trị của biểu thức: a) 21,7  8 + 21,7 : 0,5 b) 458,73 – 219,38 + 145,56

Toán Lớp 5: Tính giá trị của biểu thức:
a) 21,7  8 + 21,7 : 0,5
b) 458,73 – 219,38 + 145,56

TRẢ LỜI

Viết một bình luận