Toán Lớp 9: Cos35° bằng tỉ số lượng giác nào sau đây? A cos55° B.cos145° C. Sin 35° D.sin55°

Toán Lớp 9: Cos35° bằng tỉ số lượng giác nào sau đây?
A cos55°
B.cos145°
C. Sin 35°
D.sin55°

TRẢ LỜI

Viết một bình luận