Toán Lớp 7: Solve each equation. Also, for each step, state the property of equality used. 1. ???? − 11 = 29 2. 16 = ???? + 20 3. 7 = 1 +

Toán Lớp 7: Solve each equation. Also, for each step, state the property of equality used.
1. ???? − 11 = 29
2. 16 = ???? + 20
3. 7 = 1 + ????
4. −9???? = 153
5. 2???? = −20
6. 12 = ???? − 1
7. ????/ 4= −13
8. −30 = −18 + ????
9. ???? + 15 = 32
10. −30 = ???? − 15

0 bình luận về “Toán Lớp 7: Solve each equation. Also, for each step, state the property of equality used. 1. ???? − 11 = 29 2. 16 = ???? + 20 3. 7 = 1 +”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   1, r-11=29
  =>r=29+11
  =>r=40
  2,16=x+20
  =>x=16-20
  =>x=-4
  3. 7 = 1 + n
  =>n=7-1
  =>n=6    
  4. −9r = 153
  =>r=153:(-9)
  =>r=-17     
  5. 2m= −20      
  =>m=-20:2
  =>m=-10 
  6. 12 = m − 1   
  =>m=12+1
  =>m=13  
  7. x/ 4= −13     
  =>x=-13.4
  =>x=-52 
  8. −30 = −18 + k   
  =>k=-30+18
  =>k=-12   
  9. n+ 15 = 32       
  =>n=32-15
  =>n=17 
  10. −30 = x − 15
  =>x=-30+15
  =>x=-15
  (Bài tham khảo)

  Trả lời

Viết một bình luận