Toán Lớp 9: CM: a)11+6√2=(3+√2)^2 b)(5-√3)^2=28-10√3 Tìm X: a)3√x=12 b)√1-2x+x^2=2x+1

Toán Lớp 9: CM:
a)11+6√2=(3+√2)^2
b)(5-√3)^2=28-10√3
Tìm X:
a)3√x=12
b)√1-2x+x^2=2x+1

TRẢ LỜI

Viết một bình luận