Toán Lớp 6: Mn giúp mình với ạ Mình cảm ơn nhiều 1./-5x/=5/3 2./2x-1/=1/4 3./2x/=1/4 4./-2x-1/=1/6 5. /x-1/4/=1/7-1/3 6./-3x+2/=3/4 7. /-x-1/=1/6

Toán Lớp 6: Mn giúp mình với ạ
Mình cảm ơn nhiều
1./-5x/=5/3
2./2x-1/=1/4
3./2x/=1/4
4./-2x-1/=1/6
5. /x-1/4/=1/7-1/3
6./-3x+2/=3/4
7. /-x-1/=1/6

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:1 -5x=5/3                              4 -2x-1=1/6
                                           x=5/3:(-5)                              -2x=1/6+1
                                           x=-1/3                                   -2x=7/6
                                         2 2x-1=1/4                              x=7/6:(-2)
                                            2x=1/4-1                              x=7/12
                                            2x=-3/4                             5 x-1/4=1/7-1/3
                                            x=-3/4:2                               x=1/7-1/3+1/4
                                            x=-3/8                                  x=5/84
                                         3 2x=1/4                               6 -3x+2=3/4
                                            x=1/4:2                                  -3x=3/4+2
                                            x=1/8                                     -3x=11/4
                                          7 -x-1=1/6                               x=11/4:(-3)
                                             -x=1/6+1                              x=-11/12
                                             -x=/6
                                   
   

  Trả lời

Viết một bình luận