Toán Lớp 9: Cho x,y,z> 0 và $x^{4}$ + $y^{4}$ +$z^{4}$ = 48 . Tìm MaxP = $xy^{2}$ + $yz^{2}$ +$zx^{2}$

By Bảo Anh

Toán Lớp 9: Cho x,y,z> 0 và $x^{4}$ + $y^{4}$ +$z^{4}$ = 48 . Tìm MaxP = $xy^{2}$ + $yz^{2}$ +$zx^{2}$

0 bình luận về “Toán Lớp 9: Cho x,y,z> 0 và $x^{4}$ + $y^{4}$ +$z^{4}$ = 48 . Tìm MaxP = $xy^{2}$ + $yz^{2}$ +$zx^{2}$”

 1. Giải đáp:
  Bài này rất dễ ta áp dụng cosi với 4 số dương.
  x^4+y^4+y^4+16>=4\root{4}{x^4y^8}=4xy^2
  Tương tự:
  y^4+z^4+z^4+16>=4yz^2
  z^4+x^4+x^4+16>=4zx^2
  Cộng từng vế các bất đẳng thức trên ta có:
  3(x^4+y^4+z^4)+48>=4(xy^2+yz^2+zx^2)
  <=>144+48>=4P
  <=>4P<=192
  <=>P<=48.
  Dấu “=” xảy ra khi \(\begin{cases}x^4=y^4=16\\y^4=z^4=16\\z^4=x^4=16\\x^4+y^4+z^4=48\\\end{cases}\)
  <=>x=y=z=2.

  Trả lời

Viết một bình luận