Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 9: Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH, trung tuyến AM. Biết AH=6cm, CH=9cm. Tính diện tích tam giác AMH?

Toán Lớp 9: Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH, trung tuyến AM. Biết AH=6cm, CH=9cm. Tính diện tích tam giác AMH?

Comments ( 1 )

 1. Giải đáp:
  $S_{AMH} = \dfrac{15}{2}\ cm^2$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Áp dụng hệ thức lượng trong $\triangle ABC$ vuông tại $A$ đường cao $AH$ ta được:
  $\quad AH^2=BH.CH$
  $\Rightarrow BH = \dfrac{AH^2}{CH}  =\dfrac{6^2}{9} = 4\ cm$
  $\Rightarrow BC = BH +CH = 4 + 9 = 13\ cm$
  $\Rightarrow BM = CM = \dfrac12BC = \dfrac{13}{2} \ cm$
  $\Rightarrow MH= BM – BH  =\dfrac{13}{2} – 4 = \dfrac{5}{2} \ cm$
  Khi đó:
  $S_{AMH} = \dfrac12AH.MH = \dfrac12\cdot 6\cdot \dfrac52 = \dfrac{15}{2}\ cm^2$

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )