Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 9: Cho phương trình bậc hai (ẩn x): x^2 – 2mx + 2m – 1 = 0 a) Với giá trị nào của m thì phương trình có nghiệm. b) Xác định m để phương tr

Toán Lớp 9: Cho phương trình bậc hai (ẩn x): x^2 – 2mx + 2m – 1 = 0
a) Với giá trị nào của m thì phương trình có nghiệm.
b) Xác định m để phương trình có nghiệm kép và tính nghiệm đó. ² ² ² ² ²

Comments ( 2 )

 1. Bạn tham khảo:
  x^2-2mx+2m–1=0
  Δ=b^2-4ac=(2m)^2-4.(2m-1)=4m^2-8m+4=4(m-1)^2
  Do Δ=4(m-1)^2≥0∀m nên phương trình luôn có nghiệm với mọi m
  Phương trình có nghiệm kép khi và chỉ khi
  Δ=0⇔4(m-1)^2=0⇔m=1
  Khi đó nghiệm kép của phương trình là:
  x=(-b)/(2a)=(2m)/2=m=1
  #Wibu

 2. Giải đáp:
   a) Với AA m
   b) m=1 => x=1
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Phương trình: x^2 -2mx + 2m-1=0 (1)
  a)
  Xét phương trình (1) (a=1; b=-2m; c=2m-1)
  Ta có: Δ=b^2-4ac
                 =(-2m)^2 – 4.1.(2m-1)
                 =4m^2 – 8m + 4
                 =(2m-2)^2   >=0 AA m
  Vậy với mọi giá trị của m thì phương trình có nghiệm
  b)
  Xét phương trình (1)
  Có Δ=(2m-2)^2
  Để phương trình có nghiệm kép
  thì Δ=0
   => (2m-2)^2 = 0
  => 2m-2=0
  => 2m=2
  => m=1
  Khi đó ta có phương trình: x^2 – 2x + 1=0 (a=1; b=-2; c=1)
  Ta có: a+b+c=1-2+1=0
  => x=1
  Vậy với m=1 thì phương trình có nghiệm kép và nghiệm đó là x=1

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )