Toán Lớp 9: a) (2x-1)(x+7)=x^2-49 b)2x+1/x-3 – x/x+3 =1 c)x+2/3-3x-1/5<-2

By Quỳnh Ngân

Toán Lớp 9: a) (2x-1)(x+7)=x^2-49 b)2x+1/x-3 – x/x+3 =1 c)x+2/3-3x-1/5<-2
Viết một bình luận