Toán Lớp 9: a) (2x-1)(x+7)=x^2-49 b)2x+1/x-3 – x/x+3 =1 c)x+2/3-3x-1/5<-2

Toán Lớp 9: a) (2x-1)(x+7)=x^2-49 b)2x+1/x-3 – x/x+3 =1 c)x+2/3-3x-1/5<-2

0 bình luận về “Toán Lớp 9: a) (2x-1)(x+7)=x^2-49 b)2x+1/x-3 – x/x+3 =1 c)x+2/3-3x-1/5<-2”

 1. a)(2x-1)(x+7)=x²-49
  ⇔(2x-1)(x+7)=(x+7)(x-7)
  ⇔(2x-1)(x+7)-(x+7)(x-7)=0
  ⇔(x+7)[(2x-1)-(x-7)]=0
  ⇔(x+7)(2x-1-x+7)=0
  ⇔(x+7)(x+6)=0
  \(\left[ \begin{array}{l}x+7=0\\x+6=0\end{array} \right.\)
  ⇔\(\left[ \begin{array}{l}x=-7\\x=-6\end{array} \right.\)
  Vậy S={-7;-6}
  b)(2x+1)/(x-3)-x/(x+3)=1(ĐKXĐ:x$\neq$ ±3)
  ⇔[(2x+1)(x+3)]/[(x+3)(x-3)]-[x(x-3)]/[(x+3)(x-3)]=[(x+3)(x-3)]/[(x+3)(x-3)]
  ⇒(2x+1)(x+3)-x(x-3)=(x+3)(x-3)
  ⇔2x²+6x+x+3-x²+3x=x²-9
  ⇔(2x²-x²)+(6x+x+3x)+3=x²-9
  ⇔x²+10x+3=x²-9
  ⇔x²+10x-x²=-9-3
  ⇔10x=-12
  ⇔x=-12/10
  ⇔x=-6/5(TM ĐKXĐ)
  Vậy S={-6/5}
  c)(x+2)/3-(3x-1)/5<-2
  ⇔[5(x+2)]/15-[3(3x-1)]/15<-30/15
  ⇒5(x+2)-3(3x-1)<-30
  ⇔5x+10-9x+3<-30
  ⇔5x-9x<-30-10-3
  ⇔-4x<-43
  ⇔x>43/4
  Vậy S={x|x>43/4}

  Trả lời
 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  a)
  (2x-1)(x+7)=x^2-49
  <=> (2x-1)(x+7)-(x^2-49)=0
  <=> (2x-1)(x+7)-(x-7)(x+7)=0
  <=> (x+7)(2x-1-x+7)=0
  <=> (x+7)(x+6)=0
  <=> \(\left[ \begin{array}{l}x+7=0\\x+6=0\end{array} \right.\) <=> \(\left[ \begin{array}{l}x=-7\\x=-6\end{array} \right.\) 
  Vậy S={-7;-6}
  b)
  (2x+1)/(x-3)-x/(x+3)=1 
  ĐKXĐ : x ne +-3
  <=> ((2x+1)(x+3)-x(x-3))/(x^2-9)=(x^2-9)/(x^2-9)
  => (2x+1)(x+3)-x(x-3)=x^2-9
  <=> 2x^2+6x+x+3-x^2+3x-x^2+9=0
  <=> 10x+12=0
  <=> 10x=-12
  <=> x=-6/5 \ \ (tmđk)
  Vậy S={-6/5}
  c)
  (x+2)/3-(3x-1)/5<-2
  <=> (5.(x+2)-3.(3x-1))/15< -30/15
  => 5.(x+2)-3.(3x-1)=-30
  <=> 5x+10-9x+3<-30
  <=> -4x<-30-3-10
  <=> -4x<-43
  <=> x>43/4
  Vậy S={x|x>43/4}

  Trả lời

Viết một bình luận