Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 9: cho (o) và (I) cắt nhau tại A và b biết OA=8cm,IA=6cm,OI=10cm.tính AB

Toán Lớp 9: cho (o) và (I) cắt nhau tại A và b biết OA=8cm,IA=6cm,OI=10cm.tính AB

Comments ( 1 )

 1. Giải đáp:
  $AB =\dfrac{48}{5}\ cm$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi $H$ là giao điểm $OI$ và $AB$
  $\Rightarrow \begin{cases}OI\perp AB\\HA = HB =\dfrac12AB\end{cases}$ (tính chất đường nối tâm)
  Nhận thấy $\triangle OIA$ vuông tại $A\ (OI^2 = OA^2 + IA^2)$
  Ta có:
  $\quad OA.IA = AH.OI = 2S_{OIA}$
  $\Leftrightarrow AH =\dfrac{OA.IA}{OI}$
  $\Leftrightarrow AH =\dfrac{8.6}{10}$
  $\Leftrightarrow AH =\dfrac{24}{5}\ cm$
  $\Rightarrow AB = 2AH = \dfrac{48}{5}\ cm$

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )