Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 9: cho 2 hàm số bậc nhất y = (3m -1)x + 2 và y = (m + 3)x + 1 a) với giá trị nào của m thì đồ thị của 2 hàm số là 2 đường thẳng song song

Toán Lớp 9: cho 2 hàm số bậc nhất y = (3m -1)x + 2 và y = (m + 3)x + 1
a) với giá trị nào của m thì đồ thị của 2 hàm số là 2 đường thẳng song song với nhau?
b) với giá trị nào của m thì đồ thị của 2 hàm số là 2 đường thẳng cắt nhau?

Comments ( 1 )

 1. Giải đáp:
  $\begin{array}{l}
  \left( d \right):y = \left( {3m – 1} \right).x + 2\\
  \left( {d’} \right):y = \left( {m + 3} \right).x + 1\\
  a)\left( d \right)//\left( {d’} \right)\\
   \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  3m – 1 = m + 3\\
  2 \ne 1\left( {tm} \right)
  \end{array} \right.\\
   \Leftrightarrow 3m – m = 3 + 1\\
   \Leftrightarrow 2m = 4\\
   \Leftrightarrow m = 2\\
  Vậy\,m = 2\\
  b)\left( d \right) \cap \left( {d’} \right)\\
   \Leftrightarrow 3m – 1 \ne m + 3\\
   \Leftrightarrow 3m – m \ne 4\\
   \Leftrightarrow 2m \ne 4\\
   \Leftrightarrow m \ne 2\\
  Vậy\,m \ne 2
  \end{array}$

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )