Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 9: Câu 1: giải phương trình Căn x – 5 =2 Tính giá trị của biểu thức 2 căn 36 – căn 49 2 căn 75 – căn 27 + căn 48 Giải hộ em vs sắp KT rồi

Toán Lớp 9: Câu 1: giải phương trình
Căn x – 5 =2
Tính giá trị của biểu thức
2 căn 36 – căn 49
2 căn 75 – căn 27 + căn 48
Giải hộ em vs sắp KT rồi helpppop

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
  Câu 1:
  Nếu đề là \sqrt{x} – 5 = 2 ( x≥ 0)$\\$ <=> \sqrt{x} = 2 + 5$\\$ <=> \sqrt{x} = 7$\\$ <=> (\sqrt{x})^2 = 7^2$\\$ <=> x= 49$\\$ Vậy S={ 49}$\\$ Nếu đề là \sqrt{x -5 } = 2 ( x≥ 5)$\\$ <=> (\sqrt{x-5})^2 = 2^2 $\\$<=> x-5 = 4$\\$ <=> x = 4 +5$\\$ <=> x = 9( TM)$\\$ Vậy S={ 9}$\\$ $\\$ 2\sqrt{36} – \sqrt{49}$\\$ = 2.6 -7$\\$ = 12 – 7$\\$ = 5$\\$ 2\sqrt{75} – \sqrt{27} + \sqrt{48}
  =2\sqrt{5^2 . 3} – \sqrt{3^2 . 3} + \sqrt{4^2. 3}$\\$ = 2. 5\sqrt{3} – 3\sqrt{3} + 4\sqrt{3}$\\$ = 10\sqrt{3} – 3\sqrt{3} + 4\sqrt{3}$\\$ = ( 10 – 3 + 4).\sqrt{3}$\\$ = 11\sqrt{3}
  Áp dụng:
  1. Bình phương 2 vế.
  2. \sqrt{A^2 B} = A\sqrt{B} ( A≥ 0; B≥ 0)

 2. Giải đáp: Câu 1: x=7
  Câu 2: a. 5
               b. 11 căn 3
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Câu 1: căn x-5=2
          ⇔ căn x   =7
          ⇔        x=49
  vậy………..
  Câu 2: a. 2 căn 36-căn 49
              = 2.6 – 7=5
              b. 2 căn 75 -căn 27+căn 48
               = 10 căn 3- 3 căn 3 + 4 căn 3
               = 11 căn 3

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )