Toán Lớp 9: Câu 1: a) Tính giá trị của P = $\frac{2√2 +1}{√2 + 1}$ + √2 b) Giải phương trình $\frac{√x +1}{√x – 2}$ = 2 với x là ẩn số thực

Toán Lớp 9: Câu 1:
a) Tính giá trị của P = $\frac{2√2 +1}{√2 + 1}$ + √2
b) Giải phương trình $\frac{√x +1}{√x – 2}$ = 2 với x là ẩn số thực

0 bình luận về “Toán Lớp 9: Câu 1: a) Tính giá trị của P = $\frac{2√2 +1}{√2 + 1}$ + √2 b) Giải phương trình $\frac{√x +1}{√x – 2}$ = 2 với x là ẩn số thực”

 1. Giải đáp:
  $P = 3$
  $x = 25$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) $P =\dfrac{2\sqrt2 +1}{\sqrt2 +1} + \sqrt2$
  $\to P =\dfrac{\left(\sqrt2 +1\right)\left(2-\sqrt2 +1\right)}{\sqrt2 +1} + \sqrt2$
  $\to P = 2 – \sqrt2 + 1 +\sqrt2$
  $\to P = 3$
  b) $\dfrac{\sqrt x +1}{\sqrt x -2}= 2\qquad (x\geqslant 0; x \ne 4)$
  $\to \sqrt x + 1 = 2\left(\sqrt x -2\right)$
  $\to \sqrt x + 1 = 2\sqrt x – 4$
  $\to \sqrt x = 5$
  $\to x = 25$
  Vậy $x = 25$

Viết một bình luận