Toán Lớp 9: Biến đổi biểu thức trong căn thành bình phương một tổng hay một hiệu rồi từ đó phá bớt một lớp căn: 38. √(38-12√5)

Toán Lớp 9: Biến đổi biểu thức trong căn thành bình phương một tổng hay một hiệu rồi từ đó phá bớt một lớp căn:
38. √(38-12√5) 59. √(6+√35)
60. √(7-3√5) 61. √(23+3√5)
62. √(7-√33) 63. √(8+√55)
64. √(8-√35) Giải chi tiết giùm mình với, mình cảm ơn!

TRẢ LỜI

  1. Giải đáp:
    $59. =\dfrac{\sqrt{5}+\sqrt{7}}{\sqrt{2}}\\ 60. =\dfrac{3-\sqrt{5}}{\sqrt{2}}\\ 61.  =\dfrac{3\sqrt{5}+1}{\sqrt{2}}\\ 62.\dfrac{\sqrt{11}-\sqrt{3}}{\sqrt{2}}\\ 63.\dfrac{\sqrt{11}+\sqrt{5}}{\sqrt{2}} $
    Lời giải và giải thích chi tiết:
    $59. \sqrt{6+\sqrt{35}}\\ =\dfrac{\sqrt{2}.\sqrt{6+\sqrt{35}}}{\sqrt{2}}\\ =\dfrac{\sqrt{12+2\sqrt{35}}}{\sqrt{2}}\\ =\dfrac{\sqrt{5+2.\sqrt{5}.\sqrt{7}+7}}{\sqrt{2}}\\ =\dfrac{\sqrt{(\sqrt{5}+\sqrt{7})^2}}{\sqrt{2}}\\ =\dfrac{\sqrt{5}+\sqrt{7}}{\sqrt{2}}\\ 60. \sqrt{7-3\sqrt{5}}\\ =\dfrac{\sqrt{2}.\sqrt{7-3\sqrt{5}}}{\sqrt{2}}\\ =\dfrac{\sqrt{14-2.3\sqrt{5}}}{\sqrt{2}}\\ =\dfrac{\sqrt{9-2.3.\sqrt{5}+5}}{\sqrt{2}}\\ =\dfrac{\sqrt{(3-\sqrt{5})^2}}{\sqrt{2}}\\ =\dfrac{3-\sqrt{5}}{\sqrt{2}}\\ 61. \sqrt{23+3\sqrt{5}}\\ =\dfrac{\sqrt{2}.\sqrt{23+3\sqrt{5}}}{\sqrt{2}}\\ =\dfrac{\sqrt{46+2.3\sqrt{5}}}{\sqrt{2}}\\ =\dfrac{\sqrt{45+2.3\sqrt{5}.1+1}}{\sqrt{2}}\\ =\dfrac{\sqrt{(3\sqrt{5}+1)^2}}{\sqrt{2}}\\ =\dfrac{3\sqrt{5}+1}{\sqrt{2}}\\ 62.\sqrt{7-\sqrt{33}}\\ =\dfrac{\sqrt{2}.\sqrt{7-\sqrt{33}}}{\sqrt{2}}\\ =\dfrac{\sqrt{14-2\sqrt{33}}}{\sqrt{2}}\\ =\dfrac{\sqrt{11-2.\sqrt{3}.\sqrt{11}+3}}{\sqrt{2}}\\ =\dfrac{\sqrt{(\sqrt{11}-\sqrt{3})^2}}{\sqrt{2}}\\ =\dfrac{\sqrt{11}-\sqrt{3}}{\sqrt{2}}\\ 63.\sqrt{8+\sqrt{55}}\\ =\dfrac{\sqrt{2}.\sqrt{8+\sqrt{55}}}{\sqrt{2}}\\ =\dfrac{\sqrt{16+2\sqrt{55}}}{\sqrt{2}}\\ =\dfrac{\sqrt{11+2.\sqrt{5}.\sqrt{11}+5}}{\sqrt{2}}\\ =\dfrac{\sqrt{(\sqrt{11}+\sqrt{5})^2}}{\sqrt{2}}\\ =\dfrac{\sqrt{11}+\sqrt{5}}{\sqrt{2}}$

    Trả lời

Viết một bình luận