Toán Lớp 8: Cho tam giác DEF cân tại D. Hai đường trung tuyến EM,FN cắt nhau tại O. Từ D kẻ Dx// MN cắt EM tại K. a/ Chứng minh ME=MK b/ Chứng min

Toán Lớp 8: Cho tam giác DEF cân tại D. Hai đường trung tuyến EM,FN cắt nhau tại O. Từ D kẻ Dx// MN cắt EM tại K.
a/ Chứng minh ME=MK
b/ Chứng minh MK=3NO
c/ Gọi P là trung điểm của OE. Chứng minh NP vuông góc EF

TRẢ LỜI

 1. Lời giải:
  a) Xét $\triangle MEF$ và $\triangle MKD$ có:
  $\begin{cases}\widehat{EMF} = \widehat{KMD}\quad \text{(đối đỉnh)}\\\widehat{MDK} = \widehat{MFE}\quad \text{(so le trong)}\\MF = MD\quad (gt)\end{cases}$
  Do đó: $\triangle MEF = \triangle MKD\ (g.c.g)$
  $\Rightarrow ME = MK$
  b) Xét $\triangle MEF$ và $\triangle NFE$ có:
  $\begin{cases}MF = NE\quad (DF = DE)\\\widehat{MFE} = \widehat{NEF} \quad (gt)\\EF:\ \text{cạnh chung}\end{cases}$
  Do đó: $\triangle MEF = \triangle NFE\ (c.g.c)$
  $\Rightarrow ME = NF$
  Xét $\triangle DEF$ có:
  $EM$ là trung tuyến ứng với cạnh $DF\quad (gt)$
  $FN$ là trung tuyến ứng với cạnh $DE\quad (gt)$
  $EM$ cắt $FN$ tại $O\quad(gt)$
  $\Rightarrow O$ là trọng tâm $\triangle DEF$
  $\Rightarrow ON = \dfrac13FN$
  $\Rightarrow ON = \dfrac13ME$
  $\Rightarrow ON = \dfrac13MK$
  $\Rightarrow MK = 3MO$
  c) Ta có: $O$ là trọng tâm $\triangle DEF$ (câu b)
  $\Rightarrow DO$ là trung tuyến ứng với cạnh $EF$
  mà $\triangle DEF$ cân tại $D$
  $\Rightarrow DO$ là đường cao ứng với cạnh $EF$
  $\Rightarrow DO\perp EF$
  Xét $\triangle DEO$ có:
  $NE = ND = \dfrac12DE\quad (gt)$
  $PE = PO = \dfrac12OE\quad (gt)$
  $\Rightarrow NP$ là đường trung bình của $\triangle DEO$
  $\Rightarrow NP//DO$
  $\Rightarrow NP\perp EF$
   

  Trả lời

Viết một bình luận