Toán Lớp 3: bài 1 : Số thích hợp để điền vào chỗ chấm 50m 15dm bằng -…dm

Toán Lớp 3: bài 1 : Số thích hợp để điền vào chỗ chấm 50m 15dm bằng …….dm

TRẢ LỜI

Viết một bình luận