Toán Lớp 7: Tìm hai số x,y biết a)x/3=y/7 và x+y=16 b)x:2=y:(-5) và x-y=-7

Toán Lớp 7: Tìm hai số x,y biết
a)x/3=y/7 và x+y=16
b)x:2=y:(-5) và x-y=-7

TRẢ LỜI

 1. a) Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta được
  x/3 = y/7 = (x+y)/(3+7) = 16/10 = 8/5
  +) x/3 = 8/5 => x = 8/5 .3 => x =24/5
  +) y/7 = 8/5 => y= 8/5 . 7 =>y= 56/5
  Vậy x= 24/5  ;y = 56/5
  b) Ta có: x:2 =y:(-5) => x/2 = y/(-5)
  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta được:
  x/2 = y/(-5) = (x-y)/(2 -(-5)) = -7/7 = -1
  +) x/2 = -1 => x= -1 .2 => x= -2
  +) y/(-5) = -1 => y= -1 . (-5) => y= 5
  Vậy x= -2 ; y= 5
   

  Trả lời
 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
  a, Áp dụng dãy tỉ số bằng nhau
  x/3 = t/7 = (x+y)/(3+7) = 16/10 = 8/5 = 1,6
  ⇒ x/3 = 1,6 ⇒ x = 4,8
  y/7 = 1,6 ⇒ y = 11,2
  (TM)
  b, x÷2=y÷(-5) = x/2 = y/(-5)
  Áp dụng dãy tỉ số bằng nhau
  x/2 = y/(-5) = (x-y)(2-(-5)) = (-7)/7 = -7/7 = -1
  ⇒ x/2 = -1 ⇒ x = -2
  y/(-5) = -1 ⇒ y = 5
  (TM)

  Trả lời

Viết một bình luận