Toán Lớp 5: Đặt tính rồi tính ( làm ra vở rồi chụp nha ) 8640 : 2,4 720 : 4,5 550 : 2,5 150 ; 1,2 7,44 : 6 6,48 ; 18 3,927 : 11

Toán Lớp 5: Đặt tính rồi tính ( làm ra vở rồi chụp nha )
8640 : 2,4
720 : 4,5
550 : 2,5
150 ; 1,2
7,44 : 6
6,48 ; 18
3,927 : 11

TRẢ LỜI

Viết một bình luận