Toán Lớp 8: 1) Tách hoặc thêm hạng tử a) 12.x^2 + 7.x – 12 b) 5.x^2 + 6.x.y + y^2 c) 1/4.a^4 + 16.b^4 d) x^3 + x – 30

Toán Lớp 8: 1) Tách hoặc thêm hạng tử
a) 12.x^2 + 7.x – 12
b) 5.x^2 + 6.x.y + y^2
c) 1/4.a^4 + 16.b^4
d) x^3 + x – 30

TRẢ LỜI

 1. #AkaShi
  a) 12x^2+7x-12
  =12x^2+16x-9x-12
  =(12x^2+16x)-(9x+12)
  =4x(3x+4)-3(3x+4)
  =(3x+4)(4x-3)
  ………….
  b) 5x^2+6xy+y^2
  =5x^2+xy+5xy+y^2
  =(5x^2+xy)+(5xy+y^2)
  =x(5x+y)+y(5x+y)
  =(5x+y)(x+y)
  ………………..
  c) 1/4a^4+16b^4
  =1/4a^4+16b^4+4a^2b^2-4a^2b^2
  =(1/4a^4+4a^2b^2+16b^2)-4a^2b^2
  =[(1/2a^2)^2+1/2.2.4.a^2b^2+(4b^2)^2]-4a^2b^2
  =(1/2a^2+4b^2)^2-(2ab)^2
  =(1/2a^2+4b^2-2ab)(1/2a^2+4b^2+2ab)
  ………………….
  x^3-x-30
  =x^3-3x^2+3x^2+10x-9x-30
  =(x^3-3x^2)+(3x^2-9x)+(10x-30)
  =x^2(x-3)+3x(x-3)+10(x-3)
  =(x-3)(x^2+3x+10)

  Trả lời

Viết một bình luận