Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC vuông tại A và AC > AB. Kẻ AK ⊥ BC. Trên tia KC lấy điểm E sao cho KE = KB. Từ C kẻ đường thẳng vuông góc với tia AE t

Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC vuông tại A và AC > AB. Kẻ
AK ⊥ BC. Trên tia KC lấy điểm E
sao cho KE = KB. Từ C kẻ đường thẳng vuông góc với tia AE tại D.
a. Chứng minh: tam giác AKB= tam giác AKE
b. Chứng minh: góc BAK= góc ACB;
c. Chứng minh: CB là tia phân giác của góc ???????????? ̂;
d. Gọi giao điểm của AK và tia CD là H. Chứng minh: HE // AB.

TRẢ LỜI

 1. Lời giải:
  a) Xét $\triangle AKB$ và $\triangle AKE$ có:
  $\begin{cases}\widehat{AKB} = \widehat{AKE} = 90^\circ\\AK:\ \text{cạnh chung}\\KB = KE\quad (gt)\end{cases}$
  Do đó $\triangle AKB = \triangle AKE \ (c.g.c)$
  b) Xét $\triangle AKB$ vuông tại $K$ có:
  $\widehat{BAK} + \widehat{ABK} = 90^\circ$
  hay $\widehat{BAK} + \widehat{ABC} = 90^\circ$
  Xét $\triangle ABC$ vuông tại $A$ có:
  $\widehat{ACB} + \widehat{ABC} = 90^\circ$
  Do đó: $\widehat{BAK} = \widehat{ACB}$ (cùng phụ $\widehat{ABC}$)
  c) Xét $\triangle CDE$ vuông tại $D$ có:
  $\widehat{DCE} + \widehat{DEC} = 90^\circ$
  mà $\widehat{DEC} = \widehat{KEA}$ (đối đỉnh)
  nên $\widehat{DCE} + \widehat{KEA} = 90^\circ$
  Ta lại có: $\widehat{KEA} + \widehat{KAE} = 90^\circ\ \ (\triangle KAE$ vuông tại $K$)
  $\Rightarrow \widehat{DCE} = \widehat{KAE}$
  Mặt khác: $\triangle AKB = \triangle AKE$ (câu a)
  $\Rightarrow \widehat{BAK} = \widehat{EAK}$ (hai góc tương ứng)
  Do đó: $\widehat{DCE} = \widehat{BAK}$
  mà $\widehat{BAK} = \widehat{ACB}$ (câu b)
  nên $\widehat{DCE} = \widehat{ACB}$
  $\Rightarrow CB$ là tia phân giác của $\widehat{ACD}$
  d) Xét $\triangle ACH$ có:
  $AD$ là đường cao ứng với cạnh $CH\quad (AD\perp CD)$
  $CK$ là đường cao ứng với cạnh $AH\quad (AK\perp BC)$
  $AD$ cắt $CK$ tại $E$
  $\Rightarrow E$ là trực tâm $\triangle ACH$
  $\Rightarrow HE$ là đường cao ứng với cạnh $AC$
  $\Rightarrow HE\perp AC$
  Ta lại có: $AB\perp AC\quad (gt)$
  Do đó: $HE//AB$
   

  toan-lop-7-cho-tam-giac-abc-vuong-tai-a-va-ac-ab-ke-ak-bc-tren-tia-kc-lay-diem-e-sao-cho-ke-kb-t

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  $\\$
  GT :
  ΔABC vuông tại A, AC > AB
  AK⊥BC (K ∈ BC)
  E ∈ KC, KE = KB
  CD⊥AD (D ∈ AE)
  H là giao của AK và CD
  KL :
  a, ΔAKB = ΔAKE
  b, hat{BAK} = hat{ACB}
  c, CB là tia phân giác của hat{ACD}
  $d, HE//AB$
  $\\$
  Bài làm.
  a,
  Do AK⊥BC (giả thiết)
  -> hat{AKB} = hat{AKE} = 90^o
  Xét ΔAKB và ΔAKE có :
  \(\left\{ \begin{array}{l}\text{AK chung}\\ \text{KB=KE (giả thiết)}\\ \widehat{AKB}=\widehat{AKE}=90^o \text{(chứng minh trên)}\end{array} \right.\)
  -> ΔAKB = ΔAKE (cạnh – góc – cạnh)
  $\\$
  b,
  Do ΔABC vuông tại A (giả thiết)
  -> hat{B} + hat{ACB} = 90^o
  Có : AK⊥BC (giả thiết)
  -> ΔAKB vuông tại K
  -> hat{BAK} + hat{B}=90^o
  Có : \(\left\{ \begin{array}{l}\widehat{B}+\widehat{ACB}=90^o\\ \widehat{BAK}+\widehat{B}=90^o\end{array} \right.\) (chứng minh trên)
  Suy ra : hat{ACB} = hat{BAK}
  $\\$
  c,
  Do ΔAKB = ΔAKE (chứng minh trên)
  -> hat{ABK} = hat{AEK} (2 góc tương ứng)
  hay hat{ABC} = hat{AEB}
  Do ΔABC vuông tại A (giả thiết)
  -> hat{ACB} + hat{ABC} = 90^o
  Có : CD⊥AD (giả thiết)
  -> ΔCDE vuông tại D
  -> hat{DCE} + hat{DEC} = 90^o
  mà hat{DEC} = hat{AEB} (2 góc đối đỉnh)
  -> hat{DCE} + hat{AEB}= 90^o
  Lại có : hat{ABC} = hat{AEB} (chứng minh trên)
  -> hat{DCE} + hat{ABC} = 90^o
  Có : \(\left\{ \begin{array}{l}\widehat{ABC}+\widehat{ACB}=90^o\\ \widehat{DCE}+\widehat{ABC}=90^o\end{array} \right.\) (chứng minh trên)
  Suy ra : hat{DCE} = hat{ACB}
  hay CD là tia phân giác của hat{ACD}
  $\\$
  d,
  Có : CD⊥AD (giả thiết)
  hay AD⊥HC
  -> AD là đường cao của ΔAHC
  Có : CK⊥AK (giả thiết)
  hay CK⊥AH
  -> CK là đường cao của ΔAHC
  Xét ΔAHC có :
  CK là đường cao
  AD là đường cao
  CK cắt AD tại E
  -> E là trực tâm của ΔAHC
  -> HE là đường cao của ΔAHC
  -> HE⊥AC
  Do ΔABC vuông tại A (giả thiết)
  -> AB⊥AC
  Có : \(\left\{ \begin{array}{l}HE⊥AC\\AB⊥AC\end{array} \right.\) (chứng minh trên)
  Suy ra : $HE//AB$ (Quan hệ từ vuông góc đến song song)
   

  toan-lop-7-cho-tam-giac-abc-vuong-tai-a-va-ac-ab-ke-ak-bc-tren-tia-kc-lay-diem-e-sao-cho-ke-kb-t

  Trả lời

Viết một bình luận