Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 9: Xác định hệ số a và b của đường thẳng y=ax+b (d’) bt đồ thị của nó song song vs đường thẳng y=-1/2x-3 (d) và đi qua điểm A(-2;3)

Toán Lớp 9: Xác định hệ số a và b của đường thẳng y=ax+b (d’) bt đồ thị của nó song song vs đường thẳng y=-1/2x-3 (d) và đi qua điểm A(-2;3)

Comments ( 2 )

 1. Vì đường thằng (d) // (d’) nên: $\left\{\begin{matrix}a=-\dfrac12\\b\ne-3\end{matrix}\right.$
  Khi đó (d’) có dạng: y=-1/2x+b
  Mặt khác: (d’) đi qua điểm A(-2;3). Thay x=-2 và y=3 ta có:
  -1/2 .(-2)+b=3
  <=>b=2\ \ (TM)
  Vậy a=-1/2 và b=2 là các giá trị cần tìm
   

 2. Giải đáp:
  Hàm số cần tìm có dạng: y=$\frac{-1}{2}x+2$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $Ta$ $có$ $:y=ax+b//y=$$\frac{-1}{2}x-3<=>$ $\left \{ {{a=\frac{-1}{2}} \atop {b\neq-3}} \right.$ 
  Khi đó y=ax+b có dạng : $y=\frac{-1}{2}x+b$ 
  Lại có $y=\frac{-1}{2}x+b$  đi qua $A(-2;3)$ nên ta có:
  $3=\frac{-1}{2}(-2)+b$
  $=>b=2$
  Vậy hàm số cần tìm có dạng: y=$\frac{-1}{2}x+2$

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )