Toán Lớp 9: xác định a để 2 hệ pt sau tương đương Hệ 1: x-y=2 và 3x+y=1 Hệ 2: 2ax-2y=1 và x+ay=2

Toán Lớp 9: xác định a để 2 hệ pt sau tương đương
Hệ 1: x-y=2 và 3x+y=1
Hệ 2: 2ax-2y=1 và x+ay=2

0 bình luận về “Toán Lớp 9: xác định a để 2 hệ pt sau tương đương Hệ 1: x-y=2 và 3x+y=1 Hệ 2: 2ax-2y=1 và x+ay=2”

 1. $\text{Giải đáp:}$ 
  $\left \{ {{x-y=2} \\ {3x+y=1}} \right.$
  $⇔\left \{ {{x-y+3x+y=3} \\ {3x+y=1}} \right.$
  $⇔\left \{ {{4x=3} \\ {3x+y=1}} \right.$
  $⇔\left \{ {{x=\dfrac{3}{4}} \\ {y=\dfrac{-5}{4}}} \right.$
  $\text{Vì 2 hệ pt tương đương với nhau nên ta thay $x=\dfrac{3}{4};y=\dfrac{-5}{4}$ vào hệ phương trình 2 ta được :}$
  $\left \{ {{2a(\dfrac{3}{4})-2(\dfrac{-5}{4})=1} \\ {\dfrac{3}{4}+a(\dfrac{-5}{4})=2}} \right.$
   $⇒a=-1$
  $\text{Vậy………………..}$ 
   

 2. Giải đáp: a = -1
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  -Đầu tiên ta giải hệ phương trình 1 ta có nghiệm duy nhất là : (x;y)=($\frac{3}{4}$ ; $\frac{-5}{4}$ )
  Khi đó thay x = $\frac{3}{4}$ ; y = $\frac{-5}{4}$ vào hệ phương trình 2 ta được :
                             $\frac{3}{4}$  – $\frac{-5}{4}$.a = 2
  ⇔ a = -1
   

Viết một bình luận