Toán Lớp 9: xác định a để 2 hệ pt sau tương đương Hệ 1: x-y=2 và 3x+y=1 Hệ 2: 2ax-2y=1 và x+ay=2

By An Kim

Toán Lớp 9: xác định a để 2 hệ pt sau tương đương
Hệ 1: x-y=2 và 3x+y=1
Hệ 2: 2ax-2y=1 và x+ay=2
Viết một bình luận