Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 9: A = 2x + 4$\sqrt[2]{x}$ – 10 Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức.

Toán Lớp 9: A = 2x + 4$\sqrt[2]{x}$ – 10
Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức.

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  A= 2x+4\sqrtx-10
  Ta có:
  \sqrtx>=0(∀x)
  ⇒x>=0(∀x)
  ⇒ 2x+4\sqrtx>=0(∀x)
  ⇒ 2x+4\sqrtx-10>=-10(∀x)
  Dấu “=” xảy ra khi x=0
  Vậy MIN_A=-10⇔x=0

 2. Giải đáp:
  \(\min A = – 10\Leftrightarrow x = 0\) 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  \(\begin{array}{l}
  A= 2x + 4\sqrt x -10\qquad (x\geqslant 0)\\
  \text{Ta có:}\\
  \begin{cases}\sqrt x \geqslant 0\\x\geqslant 0\end{cases}\quad \forall x\geqslant 0\\
  \Leftrightarrow 2x + 4\sqrt x – 10\geqslant -10\\
  \text{Hay}\ A \geqslant -10\\
  \text{Dấu = xảy ra khi và chỉ khi}\ x = 0\\
  \text{Vậy}\ \min A = – 10\Leftrightarrow x = 0
  \end{array}\) 

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )