Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Câu 7. Tổng của các số thập phân có ba chữ số khác nhau và tổng các chữ số của mỗi số đều bằng ba là: A. 35,6 B. 41,5 C. 69,96

Toán Lớp 5: Câu 7. Tổng của các số thập phân có ba chữ số khác nhau và tổng các chữ số của mỗi số đều bằng ba là:
A. 35,6 B. 41,5 C. 69,96
Câu 8. Tổng của các số thập phân có hai chữ số và tổng các chữ số của mỗi số đều bằng hai là:
0,2 + 2,0 + 1,1
3,3 B. 4,4 C. 6,6
Câu 19. Một lớp học có 40 học sinh trong đó có 60% số bạn nam. Biết rằng số bạn nữ học giỏi chiếm 50% số bạn nữ trong lớp. Số bạn nữ học giỏi là:
A. 5 bạn B. 8 bạn C. 10 bạn
Câu 20. Một người bán hoa quả, ngày đầu bán được 20kg. Biết rằng số hoa quả ngày đầu bán được bằng 80% của ngày thứ hai, số hoa quả ngày thứ hai bán được bằng 125% của ngày thứ ba và bằng 80% của ngày thứ tư. Cả bốn ngày người đó bán được số hoa quả là:
A. 96,25 kg B. 1 tạ C. 9,65 yến
Cửa hàng thứ nhất giảm giá một loại sản phẩm 20%, cửa hàng thứ hai giảm giá sản phẩm này hai lần, mỗi lần giảm 10%. Hỏi cửa hàng nào bán rẻ hơn?
A. Cửa hàng thứ nhất B. Cửa hàng thứ hai C. Bằng nhau

Comments ( 2 )

 1. 7 . B           8. . C       9 . B         10 . A         11 . C 
  học tút 
   

 2. Câu 7. Tổng của các số thập phân có ba chữ số khác nhau và tổng các chữ số của mỗi số đều bằng ba là: 
  A. 35,6                  B. 41,5                       C. 69,96
  Câu 8. Tổng của các số thập phân có hai chữ số và tổng các chữ số của mỗi số đều bằng hai là:
     0,2 + 2,0 + 1,1
  a,3,3              B. 4,4               C. 6,6
  Câu 19. Một lớp học có 40 học sinh trong đó có 60% số bạn nam. Biết rằng số bạn nữ học giỏi chiếm 50% số bạn nữ trong lớp. Số bạn nữ học giỏi là:
  A. 5 bạn                       B. 8 bạn                      C. 10 bạn
  Câu 20. Một người bán hoa quả, ngày đầu bán được 20kg. Biết rằng số hoa quả ngày đầu bán được bằng 80% của ngày thứ hai, số hoa quả ngày thứ hai bán được bằng 125% của ngày thứ ba và bằng 80% của ngày thứ tư. Cả bốn ngày người đó bán được số hoa quả là: 
  A. 96,25 kg                      B. 1 tạ                     C. 9,65 yến
  Câu 21 : Cửa hàng thứ nhất giảm giá một loại sản phẩm 20%, cửa hàng thứ hai giảm giá sản phẩm này hai lần, mỗi lần giảm 10%. Hỏi cửa hàng nào bán rẻ hơn?
  A. Cửa hàng thứ nhất                 B. Cửa hàng thứ hai                   C. Bằng nhau

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Tuyết