Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Cho hình thang ABCD như hình vẽ bên. Biết AO = 3cm, OC = 12cm và Saod= 10cm2  Tính diện tích hình thang ABCD. trình bayd chi tiết giú

Toán Lớp 5: Cho hình thang ABCD như hình vẽ bên. Biết AO = 3cm, OC = 12cm và
Saod= 10cm2  Tính diện tích hình thang ABCD. trình bayd chi tiết giúp mình

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp :
  64 cm² 
  Lời giải và giải thích chi tiết :
  Diện tích tam giác ABC là :
            4 + 12  =  16  ( cm² )
  Diện tích tam giác AOD là :
           16  –  4  =  12  ( cm² )
  Diện tích tam giác DOC là :
          12  ×  3  =  36 ( cm² )
  Diện tích hình thang ABCD là :
           4 + 12 + 12 + 36 = 64  ( cm² )
                           Đáp số : 64 cm²

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Diện tích tam giác ABC là:
    4 +12 = 16 (cm²)
  Xét tam giác ADB và tam giác ABC có chung đáy AB, chiều cao hạ từ D xuống AB bằng chiều cao hạ từ C xuống AB nên diện tích tam giác ABC bằng diện tích tam giác ABD bằng 16 cm²
  Diện tích tam giác AOD là:
    16 – 4 = 12  (cm²)
  Xét tam giác AOB  BOC 
  Saob /Sboc = 4/12 = 1/3 , chung chiều cao hạ từ B xuống đáy AC nên ao/oc =1/3
  Xét tam giác AOD  DOC chung chiều cao hạ từ D xuống đáy AC, tỉ số cạnh đáy AO/OC=1/3 nên Saod, Sdoc = 1/3
  Diện tích tam giác DOC là:
          12×3=36 (cm2)
  Diện tích hình thang ABCD là:
           4+12+12+36=64 (cm2)
                           Đáp số: 64 cm2

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )