Toán Lớp 9: 5 = 3x-2 3/7 = 5/x 2,5 = x/6 175 = 27-100-27-150÷x 29 = 12- 3/500 nhân x 5=3x-8 32=1,8x +32 150 = 3,14×3^2nhân x ÷360 35 = 1/3×3 n

By Khánh Ly

Toán Lớp 9: 5 = 3x-2
3/7 = 5/x
2,5 = x/6
175 = 27-100-27-150÷x
29 = 12- 3/500 nhân x
5=3x-8
32=1,8x +32
150 = 3,14×3^2nhân x ÷360
35 = 1/3×3 nhân x

0 bình luận về “Toán Lớp 9: 5 = 3x-2 3/7 = 5/x 2,5 = x/6 175 = 27-100-27-150÷x 29 = 12- 3/500 nhân x 5=3x-8 32=1,8x +32 150 = 3,14×3^2nhân x ÷360 35 = 1/3×3 n”

 1. $5=3x-2$
  ⇔$3x=5+2$
  ⇔$3x=7$
  ⇔$x=$ $\frac{7}{3}$ 
  Vậy $S=$ ${\frac{7}{3}}$ 
  $\frac{3}{7}=$ $\frac{5}{x}$
  ⇔$3x=5.7$
  ⇔$3x=35$
  ⇔$x=$ $\frac{35}{3}$ 
  Vậy $S=$ ${\frac{35}{3}}$
  $2,5=$ $\frac{x}{6}$
  ⇔ $\frac{5}{2}=$ $\frac{x}{6}$
  ⇔ $2x=30$
  ⇔ $x=15$
  Vậy $S=$ ${15}$
  $175 = 27-100-27-150:x$
  ⇔$175=-100-$ $\frac{150}{x}$
  ⇔$275=$ $-\frac{150}{x}$
  ⇔$275x=-150$
  ⇔$x=$ $-\frac{6}{11}$
  Vậy $S=$ ${-\frac{6}{11}}$
  $29 = 12-$ $\frac{3}{500}.x$ 
  ⇔ $-\frac{3}{500}.x=17$ 
  ⇔$x=$ $-\frac{8500}{3}$ 
  Vậy $S=$ ${-\frac{8500}{3}}$ 
  $5=3x-8$
  ⇔$3x=13$
  ⇔$x=$ $\frac{13}{3}$ 
  Vậy $S=$ $\frac{13}{3}$ 
  $32=1,8x +32 $
  ⇔$1,8x=0$
  ⇔$x=0$
  Vậy $S={0}$
  $150 = 3,14×3^2 . x :360$
  ⇔$150=9x+\frac{157}{18000}$
  ⇔$9x=150-\frac{157}{18000}$
  ⇔$x≈16,67$
  Vậy $S={16,57}$
  $35 =\frac{1}{3}×3. x$
  ⇔$3x=\frac{104}{3}$
  ⇔$x=$ $\frac{104}{9}$ 
  Vậy $S=$b$\frac{104}{9}$ 
  $chucbanhoktot$
  $xinhaynhat$
  $Sói$

  Trả lời

Viết một bình luận