Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Một người đi chợ mua thịt hết 2/5 số tiền , mua cá hết 3/7 số tiền , số tiền còn lại thì mua rau.Số tiền mua thịt nhiều hơn mua rau là

Toán Lớp 5: Một người đi chợ mua thịt hết 2/5 số tiền , mua cá hết 3/7 số tiền , số tiền
còn lại thì mua rau.Số tiền mua thịt nhiều hơn mua rau là 24000 đồng .Tìm số tiền
người đó đem đi.

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
   ↓↓↓
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Tổng số phần tiền mua thịt và cá là: 
      \frac{2}{5}+\frac{3}{7}= \frac{29}{35} (số tiền)
  Số tiền mua rau so với số tiền là:
      1-\frac{29}{35}=\frac{6}{35} (số tiền)
  Số tiền mua thịt nhiều hơn mua rau số phần là:
       \frac{2}{5}-\frac{6}{35}=\frac{8}{35}
  Người đó đem đi số tiền là :
        24000:\frac{8}{35}=105000 ( đồng )
                          Đáp số : 105000 đồng

 2. Tổng số phần tiền mua thịt và cá là:
    $\frac{2}{5}$ + $\frac{3}{7}$ = $\frac{29}{35}$ (số tiền)
  Số tiền mua rau so với số tiền có là:
     1 – $\frac{29}{35}$ = $\frac{6}{35}$ (số tiền)
  Số tiền mua thịt nhiều hơn mua rau số phần là:
    $\frac{2}{5}$ – $\frac{6}{35}$ = $\frac{8}{35}$ 
  Tổng số tiền người đó mang đi là:
     24 000 ÷ 8 × 35 = 105 000 (đồng)
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Tâm