Toán Lớp 5: Trong dãy số: 1, 1, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 16, 21,…. Hãy tìm ra quy luật của dãy số và chỉ ra số thứ 16 và 20 của dãy số

By Kim Xuân

Toán Lớp 5: Trong dãy số: 1, 1, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 16, 21,…. Hãy tìm ra quy luật của dãy số và chỉ ra số thứ 16 và 20 của dãy số

0 bình luận về “Toán Lớp 5: Trong dãy số: 1, 1, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 16, 21,…. Hãy tìm ra quy luật của dãy số và chỉ ra số thứ 16 và 20 của dãy số”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Ta thấy: số thứ 4 của dãy=số thứ 1 của dãy+số thứ 2 của dãy
                số thứ 5 của dãy=số thứ 3 của dãy+số thứ 2 của dãy
                                    ……………….
  Do đó quy luật của dãy là số thứ n của dãy=số thứ n-2 của dãy+số thứ n-3 của dãy
  ⇒Số thứ 16 của dãy=số thứ 14 của dãy+số thứ 13 của dãy=21+28=49
     Số thứ 20 của dãy=151
                               Vậy…
  M.H

  Trả lời

Viết một bình luận