Toán Lớp 6: Tìm x biết 70 ÷ 4x+720/x = 1/2

By Phương Diễm

Toán Lớp 6: Tìm x biết
70 ÷ 4x+720/x = 1/2

0 bình luận về “Toán Lớp 6: Tìm x biết 70 ÷ 4x+720/x = 1/2”

 1. Giải đáp: x=1475
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
      \frac{70}{4x} + \frac{720}{x} =1/2 \ (ĐK: x≠0)
  <=> \frac{35}{2x} +\frac{720}{x} =1/2
  <=> \frac{ 35}{2x} + \frac{1440}{2x} = \frac{x}{2x}
  => 35 +1440 = x
  <=> x= 1475 \ (TM)
  Vậy x= 1475

  Trả lời

Viết một bình luận